Obchodní podmínky

Společnosti Global Wood s.r.o., IČ: 09553941, se sídlem: Koněvova 1965/208, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
338092 jež provozuje e-shop GLOBAL WOOD dostupný na https://www.globalwood.cz/ e-mail: vaclav@globalwood.cz a tomas@globalwood.cz, (dále jen „GLOBAL WOOD“ nebo „prodávající”). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním
řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1. Kupní smlouva
 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 3. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 5. V případě objednání zboží, tj. konkrétního neskladového zboží pro určitého zákazníka tzv. “na míru”, je prodávající oprávněn požadovat zálohu na zboží, a to ve výši nejméně 30 % z celkové ceny zboží, jejíž výše bude určena v každém jednotlivém případě prodávajícím (při specifických objednávkách může činit záloha až 100 %), a kupující se ji zavazuje uhradit, jinak prodávající objednané zboží nezadá k objednání.
 6. Rozměry, váhy a další údaje týkající se zboží jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly výslovně písemně Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
2. Platební podmínky
 1. Platbu je možné realizovat:
  • osobně při dodávce zboží, a to vždy před složením zboží,
  • převodem na účet před dodávkou.
 2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 3. Rozhodující jsou ceny uvedené v potvrzení objednávky prodávajícím s připočtením v tu dobu platné zákonné daně z přidané hodnoty. Ceny zboží je kupující povinen platit v korunách českých, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednána jiná mě Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré ztráty vzniklé v důsledku kurzovních rozdílů příslušné zahraniční měny vůči koruně české od okamžiku prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny do okamžiku jejího uhrazení prodávajícímu.
 4. Pokud v období od uzavření smlouvy do okamžiku realizace dodávky zboží dojde ke zvýšení nebo novému zavedení veřejnoprávních poplatků (např. daní, cla, poplatků ) nebo budou zvýšeny či nově zavedeny další náklady na dopravu, výrobu nebo prodej zboží, na které prodávající nemá žádný vliv a které nebyly zahrnuty v původní kupní ceně zboží, uvedené ve smlouvě, zvyšuje se odpovídajícím způsobem kupní cena, kterou platí kupující. Novou výši kupní ceny prodávající kupujícímu oznámí a takto stanovená výše kupní ceny je pro kupujícího závazná, neoznámí-li do tří (3) pracovních dnů písemně prodávajícímu, že s nově stanovenou výší kupní ceny nesouhlasí. Toto pravidlo platí také tehdy, jestliže předmětné poplatky nebo náklady nebudou zvlášť účtovány vedle ceny. Jestliže takovéto přenesení úhrady poplatků na kupujícího je zákonem zakázáno, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Vyprodáno“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
 6. Pokud se kupující ocitne s plněním svých povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy v prodlení, zejména v případě prodlení s odebráním zboží či zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu, je prodávající oprávněn, a to bez stanovení dodatečné lhůty, od smlouvy odstoupit. Při prodlení kupujícího je prodávající oprávněn zboží podléhající výhradě jeho vlastnického práva podle své volby na náklady kupujícího vzít zpět a/nebo prodat, přičemž kupující je povinen prodávajícímu uhradit případný rozdíl mezi realizovanou cenou a kupní cenou sjednanou ve smlouvě s kupujícím.
3. Doprava a dodací lhůty
 1. Pokud si zákazník vybere dopravu zajištěnou naším způsobem, po odeslání objednávky provedeme podle váhy a vzdálenosti propočet ceny, který zašleme zákazníkovi k odsouhlasení a následně bereme objednávku závaznou. K doručení dochází obvykle do pěti pracovních dní.
 2. Dodací lhůty jsou pro prodávajícího nezávazné, pokud prodávající dodací lhůty pro odběratele závazně výslovně písemně nepotvrdí a nedojde k narušení dodávek ve smyslu č 4 těchto podmínek.
 3. Jestliže je zboží prodávajícím připraveno k odběru, nakládce nebo odeslání, ale v důsledku přepravních potíží, které vznikly z důvodů, které nespočívají na straně prodávajícího, nemůže být odvezeno, naloženo nebo odesláno, platí, že dodací lhůty jsou dodrženy a smlouva ze strany prodávajícího je splněna.
 4. Ocitne-li se prodávající v dodávkách zboží ve zpoždění z jiných důvodů, než jsou uvedeny níže, považuje se to za nepodstatné porušení smlouvy. Kupující může v takovém případě, po marném uplynutí jím stanovené náhradní dodací lhůty v délce nejméně deseti (10) týdnů od oznámení, od smlouvy odstoupit. Za podmínky poskytnutí uvedené náhradní dodací lhůty může kupující od smlouvy odstoupit při zpoždění způsobeném úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí ze strany prodávajícího.
 5. V případě odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn požadovat náhradu škody, avšak pouze ve výši zvýšených nákladů z náhradního nákupu zboží stejného množství a druhu. Další nároky kupujícího na náhradu škody spočívající v náhradě skutečné škody a ušlého zisku mohou vzniknout pouze je-li prokázáno úmyslné zavinění ze strany prodávajícího.
 6. Okolnosti a události neovlivnitelné prodávajícím nebo důvody nespočívající na jeho straně – jako např. stávka, válka, požár, zvýšení nákladů na nákup surovin nebo prodej zboží, překážky způsobené úředním nařízením, a to i v devizovém oběhu nebo jinými právními akty, přírodními katastrofami nebo v jiných případech vyšší moci – které zabraňují dodávkám nebo je podstatně ztěžují, zprošťují prodávajícího, po dobu jejich působení, od povinnosti plnit kupujícímu dodávky. To platí také tehdy, jestliže bez důvodů, spočívajících na straně prodávajícího, jeho dodavatelé svou povinnost nesplní vůbec nebo opožděně, nebo jsou narušeny obvyklé odběrní a přepravní poměry nebo mož V takových případech je prodávající oprávněn za předpokladu, že tyto skutečnosti oznámí kupujícímu a jestliže se již sám ocitl v prodlení, dodávat zboží s odpovídajícím zpožděním nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je v takových případech oprávněn odstoupit od smlouvy nebo oznámit prodávajícímu, že souhlasí s plněním v náhradní lhůtě. Pro možný rozsah případné náhrady škody kupujícímu se čl. 3 odst. 5 výše uplatní obdobně.
4. Přechod nebezpečí škody, nakládka, odeslání a přijetí zboží
 1. Od okamžiku, kdy je zboží určené pro kupujícího označeno za účelem jeho odlišení od jiného zboží jako zboží určené pro prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího a zboží je skladováno na jeho účet a nebezpečí. K tomuto přechodu nebezpečí škody na zboží dochází nejpozději k okamžiku, kdy je zboží připraveno prodávajícím k odeslání.
 2. Přeprava se uskutečňuje vždy na nebezpečí kupujícího, a to i při bezplatné přepravě. Nakládka a přeprava se uskutečňuje na základě obvyklých podmínek příslušných dopravců. V případech, kdy je prodávající pověřen zajistit pro kupujícího dopravce, odpovídá za případnou škodu jen tehdy, pokud škoda byla způsobena úmyslněči hrubou nedbalostí při výběru dopravce. Prodávající je povinen sjednat pojištění zboží pro dobu přepravy jen je-li to s kupujícím výslovně písemně Náklady tohoto pojištění platí kupující.
 3. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující povinen zboží převzít.
 4. Prodávající je oprávněn dodat zboží po částech v dílčím plnění.
 5. Kupující, který provedl přejímku zboží (ať už před či k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží) nebo byl prodávajícím vyzván k tomu, aby přejímku zboží provedl, avšak tuto přejímku z důvodů spočívajících na jeho straně nevykonal, může uplatnit nároky z vad zboží jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady na zboží vznikly úmyslným zaviněním na straně prodávajícího v době po přechodu nebezpečí škody na zboží.
 6. V případě objednání zboží na míru, tj. konkrétního neskladového zboží pro určitého zákazníka, jež prodávající přijme jako soubor na skladovou položku „na míru“, zavazuje se kupující toto zboží odebrat. V případě neodebrání tohoto konkrétního zboží „na míru“ určeného pro daného kupujícího, zavazuje se tento kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny zboží „na míru“. Zaplacená záloha se započítává nebo její část na úhradu smluvní pokuty.
 7. Datum dodání bude prodávajícím kupujícímu sdělen 3 dny před tímto dodáním elektronicky na emailovou adresu a kupující se zavazuje být připraven k převzetí v tomto dni nebo následujících 2 dnů si zboží převzít. Jestliže kupující zboží, jehož přejímku měl možnost provést, přes jeho připravenost k dodání v určený den nebo v následujících 2 dnech neodebere, přechází nebezpečí škody na zboží, pokud se tak již nestalo dříve, na kupujícího nejpozději prvním dnem prodlení kupujícího s převzetím zboží a tímto dnem se v tomto případě také stává splatnou celá kupní cena. Kupující se dále zavazuje v případě prodlení s odběrem zboží zaplatit prodávajícímu skladné, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odběrem zboží. Prodávající je dále v tomto případě oprávněn požadovat od kupujícího náhradu všech škod vzniklých prodlením na straně kupujícího při odběru, jakož i úroky z prodlení z kupní ceny, skladné, přepravní náklady a další prokazatelné náklady výlohy nebo výdaje, vzniklé z důvodu prodlení kupujícího prodávajícímu.
 8. Dodáním zboží se rozumí pouze sklopení z auta. Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na udané adrese. Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení zboží podle rozměrů dopravního vozidla.
 9. Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má prodávající právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.
5. Záruka
 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními občanského zákoníku a obchodními zvyklostmi,, pokud z příslušné smlouvy nebo těchto dodacích podmínek výslovně nevyplývá něco jiného.
 2. Kupující je povinen prohlédnout si zboží či zajistit prohlídku zboží nejpozději k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Po době, kdy kupující provedl či měl provést přejímku zboží, jsou jakékoliv případné reklamace zjevných vad a nedostatků vylouč Za zjevné vady, které se objeví při nebo po zpracování zboží prodávající neodpovídá.
 3. Ostatní reklamace, které nejsou dle předchozích odstavců a 2. vyloučeny, musí být, u zjevných vad nejpozději do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží, u skrytých vad pak neprodleně po jejich zjištění, oznámeny písemně prodávajícímu, jinak na ně nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá pouze za ty vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Veškeré záruky však zanikají uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Zboží z vadné dodávky musí být uchováno v tom stavu, ve kterém bylo v době zjištění závad, musí být zřejmé, že se jedná o zboží dodané prodávajícím, dále musí být kupujícím pečlivě a bezplatně uloženo a připraveno k prohlídce ze strany prodávajícího. Porušení těchto závazků vylučuje jakékoliv reklamační nároky vůči prodávajícímu.
 4. Barevné rozdíly přírodního dřeva nejsou vadami ve smyslu těchto ustanovení.
6. Práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §

  2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
   byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Jestliže předmět dodávky byl vadný, nebo nemá smluvně dohodnuté vlastnosti, může kupující požadovat pouze přiměřenou slevu z kupní ceny, přičemž ostatní nároky, zejména, avšak nikoli pouze, na dodání náhradního zboží, opravu zboží a dodání chybějícího zboží, jsou vyloučeny.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvou měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
7. Reklamační řád
 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je Global wood s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. V případě reklamace na dálku je nutné zaslat reklamační protokol na emailovou adresu společně s fotografiemi poškozeného produktu (jeho detailu i celého produktu).

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Další užitečné informace týkající se reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.

8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peně Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího.
 4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

9. Ochrana osobních údajů
 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajů Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 4. Veškeré další informace ohledně zpracování Osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách v sekci: Informace o ochraně osobních údajů a Souhlas Cookies.
10. Závěrečná ustanovení
 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.
 3. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s prodávajícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou. Takový návrh se podává k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení takového sporu.
 4. Jedná-li se o spor ze smlouvy uzavřené on-line, může spotřebitel k vyřešení takového sporu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku. V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu nepovede k vyřešení sporu, můžete se obrátit na soud. Nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít a můžete se s řešením spotřebitelského sporu obrátit přímo na příslušný soud.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Prodávající si vyhrazuje právo po předchozím odsouhlasení prodat za vyšší cenu i u dříve obdržených objednávek, případně zboží nakonec nedodat, a to bez sankcí.
 2. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. března 2022

Global wood

Neváhejte nás kontaktovat a navštívit náš prodejní sklad v Dřínově u Mělníka.

Kontakty

SKLAD – PROVOZOVNA / WAREHOUSE
DŘÍNOV 16, DŘÍNOV 277 45 CZ

Tomáš Kočik

Václav Vrba

Menu